Qnet Wodociągi Program do rozliczania wody i ścieków

Qnet Wodociągi Program do rozliczania wody i ścieków

jest to program do rozliczania wody i ścieków przeznaczonym dla instytucji lub przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe oraz komunalne.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania takich przedsiębiorstw System Zarządzania Usługami Qnet to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, obejmujące zakresem funkcjonalności rozliczanie dowolnych usług.

QNET Wodociągi to program do rozliczania wody i ścieków oraz wszystkich rodzajów usług komunalnych,
takich jak: woda, ścieki, abonament, ryczałty według norm, wywóz odpadów, czynsze, usługi cmentarne oraz inne dowolnie wskazane przez użytkownika. Program pozwala na szczegółową analizę zużyć w ujęciu hydroforni, punktów ujęć. Obsługuje usługi cykliczne, stałe i zmienne.

Obsługa wywozu nieczystości stałych i płynnych
Program zapewnia tworzenie planów wywozów oraz kontrolę ich wykonania. Pozwala generować harmonogramy wywozów oraz ich rozliczanie. Wprowadziliśmy również innowacyjny system radiowego rozliczania wywozów.

Obsługa gospodarki magazynowej
Program zapewnia ewidencję pojemników ich wyszukiwanie według wskazanych przez użytkownika kryteriów , dowolne zestawienia.
Pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej uwzględniającej obieg dokumentów PZ, WZ,inwentaryzację stanów. Wydania liczników kontrahentom, z kontrolą terminów legalizacji.

W pełni wspiera obszar księgowy
W zakresie kontroli przepływów finansowych – dekretacji również w ujęciu budżetowym (plan oraz kontrola wykonania planu finansowego) rozrachunki, kasa, upomnienia, wezwania, monity, bieżące naliczanie odsetek, monitorowanie salda kontrahentów wraz z informacją o saldzie na fakturach.

Kontrola obiegu dokumentów
W pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzący kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami. Ewidencja umów, aneksów, wezwań, monitów, dowolnych dokumentów będących w ewidencji przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie może być zintegrowane z dowolnym systemem finansowo księgowym oraz na życzenie użytkownika wsparte wdrożeniem internetowego systemu crm, m.in. nadzorującego pracę osób w terenie, zdalne zamawianie dokumentów sprzedaży, analizę czasu pracy i realizację zadań.

Ideą przewodnią stworzenia systemu jest integracja na poziomie jednej bazy danych wszystkich obszarów dotyczących realizacji usług – bez konieczności posiłkowania się dodatkowymi aplikacjami zewnętrznymi. Aplikacja jest w pełni skalowalna, tzn. że użytkownik decyduje, który obszar wdrożeniowy będzie implementowany.

QMobile zarządzanie pracą w terenie
Pracownicy terenowi mają dostęp do nierozliczonych dokumentów kontrahenta w terenie oraz możliwość sprzedaży dowolnych usług licznikowych (woda, ścieki, abonament, ryczał), usług stałych (czynsze, wywóz odpadów), usług incydentalnych ,np. usługi cmentarne. Aplikacja mobilna pracuje na serwerze SQL i jest przedłużeniem pracy w biurze obsługi klienta.